Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side
Du er her:  Home > Internationalt > Kinesisk på Silkeborg Gymnasium

Bestyrelsen har besluttet, at Silkeborg Gymnasium fra og med skoleåret 2011 – 2012 udbyder kinesisk som 2. fremmedsprog.


Kinesisk kan vælges af kommende elever i 1g som skal vælge 2. fremmedsprog. 2. fremmedsprog vælges mellem sprogene fransk, tysk, spansk og kinesisk.

Kinesisk er et begyndersprog, og vælger man at lære kinesisk, får man faget på A-niveau. Det betyder, at man har faget i alle 3 år i gymnasiet – i gennemsnit med 2 ugentlige lektioner i 1g og 2g og 3 ugentlige lektioner i 3g.

Elever, som har matematik, fysik, kemi eller bioteknologi på AAB-niveau (eller ABA-niveau), har mulighed for at afslutte kinesisk efter 2g. De vil således få faget på B-niveau.

Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales og skrives i Folkerepublikken Kina.
Herudover omfatter faget kendskab til og forståelse af sprog, kultur og samfundsforhold i Kina og andre områder med kinesisktalende befolkninger.

Målet for undervisningen er, at eleverne skal  

  • kunne forstå hovedindholdet af talt kinesisk om dagligdags forhold.
  • kunne kommunikere på kinesisk ved at udtale kinesisk forståeligt, benytte et basalt ordforråd samt anvende grammatiske former nogenlunde korrekt i et ukompliceret kinesisk talesprog.
  • kunne forstå og perspektivere studerede tekster og emner om sproglige, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Kina.
  • kunne oversætte skønlitterære såvel som faglitterære tekster, der ikke frembyder særlige vanskeligheder (let bearbejdede tekster).
  • kunne skrive ukomplicerede korte tekster med kinesiske tegn.


Undervisningen lægges tilrette efter et begyndersystem med tekster om Kina og kinesere. Disse tekster udgør basis for den daglige træning i tekstforståelse, udtale og samtale.

Der lægges vægt på, at eleverne hurtigt kommer til at tale sproget gennem små mundtlige øvelser.
Skriftlige øvelser underbygger hele tiden denne indlæring. Glosetræning og lytteøvelser indgår også som en vigtig del af indlæringen.

IT er en integreret del af kinesiskundervisningen, dvs. at IT bruges til sprogtræning og informationssøgning nationalt og internationalt.
Internetbaseret undervisningsmateriale – herunder tale- og lytteøvelser vil indgå som en del af undervisningsmaterialet

Forløbet afsluttes på linje med de øvrige sprog 2-fag med en mundtlig og en skriftlig eksamen.

Undervisningen i kinesisk vil blive varetaget af en lærer med kandidateksamen i kinesisk fra et dansk universitet.

Yderligere information om kinesisk kan fås via Undervisningsministeriets hjemmeside:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132670#B23


 

Til toppen