Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side
Du er her:  Home > Studieretninger > Supersproglig international studieretning

Supersproglig international studieretning

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for sprog, litteratur og kultur og derigennem ønsker at uddanne dig til et liv i en globaliseret verden.

Fagene i studieretningen:
Engelsk A, Spansk A eller Fransk A, Tysk B og Latin C -  altså  4 sprog.

Denne supersproglige  dimension skal, ud fra erfaringer om, at jo flere sprog, man lærer, des bedre bliver man til det enkelte sprog, gøre dig i stand til at udtrykke dig mundtlig og skriftlig  på et højt niveau.

Latin bliver det fag, der binder fagene grammatisk og sproghistorisk sammen, fordi det kan sætte fokus på de europæiske sprogs fælleshistorie og dermed bidrage til en større forståelse for det enkelte sprog. 

Sprogfagene kan samarbejde tværfagligt med udvalgte sprogligt - grammatiske emner, så bevidstheden om sprogenes ligheder og forskelle skærpes. De øvrige fag i studieretningen, især dansk (herunder også sproghistorie), historie og samfundsfag, tones efter studieretningens internationale karakter (se nedenfor).

Studieretningen giver mulighed for at undlade at opgradere et naturvidenskabeligt fag til B-niveau, hvorved der er to frie valgblokke, som kan bruges til at opgradere et af de fag, man allerede har, eller til at vælge et eller to valgfag.

Det internationale i studieretningen
Klassen kommer på tre studierejser, så du får mulighed for at opleve sproget der, hvor det tales og bruges i praksis.

Som særlig aktivitet påtænkes det, at klassen er i elektronisk kontakt med unge fra de forskellige sprogområder, enten som forberedelse til en udvekslingsrejse eller et skolebesøg, eller som led i undervisningen omkrig et emne, som andre europæiske unge arbejder med samtidigt (eTwinning).

Der arbejdes tværfagligt eller parallelfagligt med temaer af international karakter.  Temaerne har ofte et samfundsmæssigt aspekt, men derudover vil der altid være en litterær vinkel.

Emner, projekter og forløb
Planlægningen af studieretningen er ikke færdig i detaljer. De lærere, som tilknyttes studieretningen, vil  i fællesskab udarbejde mere præcise målbeskrivelser og handlingsplaner for de tre års samarbejde i et internationalt perspektiv, men tre hovedtemaer ligger i øjeblikket så godt som fast, nemlig Det moderne Europa og moderne identitet,  Europa i historisk perspektiv og Europa og den store verden.

  • Det moderne Europa og moderne identitet - fx ungdomsidentitet, storbyliv, national identitet,EU og spørgsmålet om europæisk identitet, sprog som identitetsskabende faktor

  • Europa i historisk perspektiv – fx udviklingen af de moderne nationalstater og demokratiet,  terrorisme (terrororganisationer/befrielsesorganisationer i Nordirland, Spanien, Tyskland og Frankrig), sproghistorie, latin og engelsk som ”lingua franca” (sprogene talt af og mellem folk af andre modersmål), litteraturhistorisk periodelæsning 
     
  • Europa og den store verden – fx den nye verden (Nordamerika, Latinamerika, Indokina), immigration (Europa > Amerika (herunder Québec), Latinamerika -> USA, Nordafrika -> Europa), ”Spanglish, verdenslitteratur (hvad gør nationallitteratur til verdenslitteratur?), oversat litteratur (spørgsmål, der knytter sig til det at oversætte fra fremmedsprog til dansk, herunder oversættelsesetik, sproglig berigelse, og bevidsthed om sproglige ligheder og forskelle mellem sprogene), imperialisme og  globalisering

Foreløbig plan for undervisningsforløb og rejseaktiviteter.

 "Det moderne Europa"
Studierejse til Spanien eller Frankrig
Modernitet: storbyliv og storbylitteratur.
Moderne Europæisk ungdom og ungdomskultur - er der forskel på dansk og f. eks. spansk ungdomsidentitet?
EUog europæisk identitet
Sociolingvistik: sprog som identitetsskabende faktor
Retorik
 
"Europa i historisk perspektiv"
Studietur til Tyskland
Retorik
Sproghistorie
Litteraturhistorisk periodelæsning, f. eks. romantikken, naturalismen eller eksistentialismen
Nationalstater og demokrati
Terrorisme
 
"Europa og den store verden"
Det planlægges at foretage en udvekslingsrejse til Québec/Canada (engelsk/fransk) eller til en stat i USA, som har en stor spansktalende befolkningsgruppe, f. eks. Florida, Californien eller byen New York (engelsk/spansk)
 Imperialisme og globalisering
Amerikanisering: amerikanske værdier og USA som stormagt og kulturimperialist.
Globish
Spanglish
Immigration før og nu
Immigrantlitteratur
 

Agangskrav til videregående uddannelser
Du kan finde oplysninger om de forskellige uddannelsers adgangskrav på dette website: Undervisningsministeriets Uddannelsesguide. De specifikke adgangskrav er anført med fag og niveau f.eks. således: ”dansk A, engelsk B og matematik A samt enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A. Alle fag skal være bestået”.