Viden for livet
Sitemap  Vis som udskriftvenlig side
Du er her:  Home > Om SG > Skolens mål og værdier

Skolens mål og værdier

Identitet og profil
De første gymnasieelever i Silkeborg påbegyndte deres uddannelse i 1907, da Th. Langs Gymnasium blev oprettet som en del af Th. Langs Skoler. De første 70 år var gymnasiet placeret i midtbyen, men med den øgede tilstrømning af elever blev pladsen for trang, og i 1977 flyttede gymnasiet – med personale og elever, bøger og apparatur - ud på Oslovej i de nuværende bygninger, blev overtaget af Århus Amt og fik navnet Silkeborg Amtsgymnasium. Med amternes nedlæggelse ved udgangen af 2006 blev gymnasiet en statsligt selvejende institution og ændrede navn til Silkeborg Gymnasium.Siden udflytningen til Oslovej har gymnasiets profil været ’det store gymnasium’ - op gennem 80erne og 90erne det største gymnasium i Århus Amt og nu et af de største gymnasier i Danmark. Som et meget stort gymnasium og som det eneste gymnasium i området har det været og er fortsat målet at opfylde flest mulige elevønsker om valgfag og studieretninger.

Det er vores filosofi, at de muligheder, som et meget stort gymnasium giver, skal udnyttes optimalt. Silkeborg Gymnasium har således en overordentlig bred vifte af tilbud om studieretninger, valgfag og aktiviteter til eleverne. Hele viften skal foldes ud. Gymnasiet skal have en stærk profil på alle væsentlige områder, som f.eks. naturvidenskab, musik, sprog, og der skal være plads til de mere specielle tilbud. Vi skal være dygtige til at tage os af den brede mængde af elever, og der skal samtidig være opmærksomhed på både de allerdygtigste elever og de elever, som har særlig brug for støtte.

Værdigrundlag
Gymnasiet er en gammel institution og fagligheden har altid været gymnasiets adelsmærke. Det, der karakteriserer det moderne gymnasium – studieretningsgymnasiet - er uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og samspillet mellem fagene. Som en moderne skole i en moderne tid søger vi på Silkeborg Gymnasium at finde balancen mellem på den ene side tradition, historie og fordybelse og på den anden side nyorientering, omstillingsevne og opmærksomhed på fremtidens udfordringer. Vi søger at finde balancen mellem de velprøvede og velkendte undervisningsformer og de nye muligheder som bl.a. den moderne teknologi giver mulighed for.Såvel undervisningen som skolens dagligliv bygger på følgende værdier: 

  • Fællesskab og engagement
  • Respekt og ansvar
  • Dialog og åbenhed

Gymnasiets opgave
Silkeborg Gymnasiums hovedopgave er at give unge mennesker i Silkeborg-området en studentereksamen. Skolens målgruppe er elever, som har mod på at lade sig udfordre af faglige problemstillinger, og som har lyst til at forholde sig både perspektiverende og abstrakt til stoffet. Gymnasiet skal arbejde for at give eleverne et godt udgangspunkt for deres videre uddannelse. Det betyder, at eleverne skal tilegne sig faglige og sociale kompetencer, som sikrer, at de har mod på livslang uddannelse. De skal således oparbejde faglig indsigt og studiekompetence, så de bliver i stand til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til både selvstændighed og samarbejde er centrale. Gymnasiet skal støtte og fremme elevernes udvikling af personlig myndighed – det vil sige, at eleverne skal lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden – både den nære og den globale. Desuden skal uddannelsen tillige udvikle elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans.Gymnasiet skal samtidig sikre, at eleverne tilegner sig forudsætninger for at blive aktive borgere i det demokratiske samfund, som omgiver skolen og eleverne. Det betyder, at undervisningen og dagligdagen på skolen må bygge på de samme værdier, som kendetegner samfundet: åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Eleverne skal lære, at de ved aktiv medvirken både individuelt og kollektivt kan bidrage til samfundets forandring og udvikling.  

Uddannelsestilbud
I overensstemmelse med strategien for ’det meget store gymnasium’ udbydes en bred vifte af studieretninger indenfor

  • Naturvidenskab og matematik
  • Samfundsfag
  • Sprog
  • Kunstneriske faghvoraf de fleste består af to fag på A-niveau og et fag på B-niveau (AAB).  

Blandt de særlige tilbud er en klassisk sproglig studieretning og en Team Danmark og Sportscollege-klasse.Med henblik på elever, der har valgt et begyndersprog (A-niveau) som sprog 2, og for at skabe rimelige muligheder for oprettelse af valgfag på A-niveau, udbydes nogle studieretninger som ét fag på A-niveau, kombineret med to fag på B-niveau (ABB).For særligt dygtige/interesserede elever skal der være mulighed for at tage 5 fag på A-niveau i det omfang det er foreneligt med skemalægningen.Der udbydes endvidere en overordentlig bred vifte af valgfag.